Vedtægter for vejlauget Håbets Allé m.fl.

 

Dato: 2007.11.26

 

 

      § 1. Navn m.v.

 

Stk. 1. Vejlaugets navn er vejlauget Håbets Allé m.fl.

 

Stk. 2. Vejlauget har hjemsted i Københavns Kommune v/ den til enhver tid værende formands adresse.

 

§ 2. Formål

 

Stk. 1. Vejlaugets formål er at varetage medlemmernes interesser med hensyn til vedligeholdelse, indretning, benyttelse m.v. af vejen og fortovsarealerne omkring vejen. Arealer fra bagkant af fortovsflise mod parcel skal dog vedligeholdes m.v. af medlemmerne selv ligesom medlemmerne selv forestår renholdelse (fejning, fjernelse af ukrudt, snerydning af fortorv m.m.) af egen del af vejen og fortovet.

 

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at vejen fremtræder som en velvedligeholdt og sammenhængende enhed med hensyn til vejbelægning, trafikchikaner, fortove, belysning, vejtræer og andre forhold på, eller indretninger ved, vejene.

 

Stk. 3. Vejlaugets formål er endvidere, at afholde fester og andre sociale arrangementer.

 

§ 3. Bemyndigelse

 

Stk. 1. Vejlauget kan repræsentere de enkelte medlemmer i alle anliggender omfattet af Vejlaugets formål i forhold til offentlige myndigheder, offentlige og private entreprenører m.fl. og kan udøve alle beføjelser på vegne af medlemmerne herunder de beføjelser m.v. medlemmerne er tillagt i medfør af lov om private fællesveje m.v.. Vejlaugets kompetence omfatter bl.a. beslutninger m.v. vedrørende:

 

  1. Vejbelægningen (kørebanen)

              2. Fortove og kantsten

              3. Rendestensbrønde (inkl. stikledninger og riste)

4. Overkørsler

5. Hastighedsdæmpere m.v.

6. Trafikforhold

7. Vejtræer

8. Snerydning af kørebanen

 

Stk. 2. Vejlauget kan endvidere give tilskud til indkøb af vejtræer. Vejlauget kan desuden afholde omkostninger til gartner med henblik på rådgivning om plantning/beskæring af vejtræer mv.

 

Vejlauget tager dog ikke ansvaret for eller har råderet over den enkelte lodsejers beplantning og beskæring af vejtræer mv.

 

Stk. 3. Til varetagelse af vejlaugets formål kan vejlauget være medlem af sammenslutninger af vejlaug/grundejerforeninger.

 

§ 4. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer kan optages fysiske eller juridisk personer, der er ejere af en af følgende ejendomme:

Håbets Allé 26A til 60 og 31 til 79
Svend Gøngesvej 1 til 5
Karlstads Allé 4 til 6 og 1 til 11

Stk. 2. Herudover kan ejere af tilgrænsende eller nærliggende ejendomme inden for et af generalforsamlingen nærmere vedtaget område, og som ikke tilhører et andet vejlaug eller grundejerforening, optages som medlem efter bestyrelsens beslutning.

Stk. 3. Der kan kun opnås ét medlemskab for ejendomme ejet i sameje uanset antallet af beboelseslejligheder i ejendommen. For ejendomme ejet af en andelsboligforening, et selskab eller anden juridisk person er det alene foreningen/selskabet, der kan opnå medlemskab. For ejendomme opdelt i ejerlejligheder er det alene ejerforeningen der kan opnå medlemskab.

 

§ 5. Indmeldelse

Stk. 1. Medlemskab opnås ved fremsendelse af indmeldelsesblanket til bestyrelsen. Ved indmeldelse af et fællesskab kan bestyrelsen kræve dokumentation for, at fællesskabet har truffet beslutning om indmeldelse. Medlemskab opnås først når indmeldelsen er godkendt af bestyrelsen og kontingent og eventuelt indskud er betalt.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for oplysninger, der skal afgives ved optagelse og kan forlange, at der benyttes en af vejlauget udarbejdet indmeldelsesblanket. Bestyrelsen kan endvidere anvise betalingsform og -sted.

 

Stk. 3. Indmeldelse kan betinges af, at den medlemssøgende foretager forskriftsmæssig udbedring af skader på egen del af vejen m.v. eller betaler et ekstraordinært bidrag til vejlauget til dækning af omkostningerne ved en sådan udbedring.

     

§ 6. Udmeldelse og eksklusion

 

Stk. 1. Udmeldelse af vejlauget skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Medlemskabet er dog uopsigeligt i tre år regnet fra udgangen af det regnskabsår, hvor indmeldelse er sket eller, hvor vejlauget har udbedret en skade på medlemmets del af vejen m.v.

 

Stk. 2. Uanset stk. 1. ophører medlemskabet ved salg og fraflytning automatisk den dag køberen overtager ejendommen (overtagelsesdagen).

 

Stk. 3. Medlemmets forholdsmæssige andel af fælleskontoen, jf. nærmere § 9, stk. 2, tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

 

Stk. 4. Beløb på et medlemmets opsparingskonti til særlige formål, jf. nærmere § 9, stk. 2, tilbagebetales som udgangspunkt medlemmet fuldt ud ved udmeldelse. Dette gælder dog ikke, såfremt der på det tidspunkt, hvor medlemmets skriftlige udmeldelse modtages, er iværksat aktiviteter omfattet af kontoens formål. En aktivitet anses for iværksat, når der er indgået aftaler med rådgiver, entreprenør eller andre eller vejlauget på anden måde har påtaget sig en forpligtelse, der binder vejlauget økonomisk.

 

Stk. 5. Ved udmeldelse i forbindelse med salg og fraflytning kan saldoen på særskilte konti for et medlem på begæring af det fraflyttende medlem overføres til den nye ejer, såfremt den nye ejer indtræder som medlem af vejlauget samtidig med overtagelsen af ejendommen.

 

Stk. 6. Såfremt et medlem væsentligt misligholder sine medlemspligter, kan bestyrelsen træffe beslutning om at ekskludere medlemmet. Eksklusionen skal meddeles ved anbefalet brev. Ved eksklusion kan bestyrelsen beslutte, at eventuelle indeståender på alle medlemmets særskilte konti overføres til foreningens fælleskonto og ikke tilbagebetales medlemmet.

 

Stk. 7. Medlemmet kan begære en beslutning om eksklusion og konfiskation af midler på særskilte konti forelagt den førstkommende ordinære generalforsamlingen til prøvelse. Begæringen skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 8 dage efter anbefalet brev med meddelelse om eksklusion og evt. konfiskation er afsendt. Begæringen har ikke opsættende virkning. Medlemmet er dog berettiget til at deltage på generalforsamlingen under punktet om eksklusionen og har taleret, men ikke stemmeret.

 

      § 7. Generalforsamling

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er vejlaugets øverste myndighed og kan træffe beslutning i alle vejlaugets anliggender.

 

Stk. 2. Et medlem der selv er tilstede er berettiget til at få adgang til generalforsamlingen med en bisidder. Et medlem kan lade sig repræsenterer af en ægtefælle/samlever eller et hjemmeboende myndigt barn over 18 år. Generalforsamlingen kan herudover tillade, at et medlem lader sig repræsentere af andre ikke-medlemmer.

 

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i oktober måned. Generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 og højest 30 dages varsel med angivelse af dagsorden for mødet. Regnskab, aktivitetsplan for særlige foranstaltninger, der foreslås iværksat og budgetforslag skal udsendes sammen med indkaldelsen. Forslag fra medlemmer skal indgives til bestyrelsen senest 8 dage før mødet og udsendes snarest muligt herefter sammen med øvrige forslag fra bestyrelsen. Alle forslag skal udsendes senest tre hverdage før mødet for at kunne vedtages.

 

Stk. 4. Dagsordnen for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4.      Fremlæggelse af regnskab

5.      Indkomne forslag fra medlemmer

6.      Bestyrelsens forslag herunder eventuel aktivitetsplan

7.      Fremlæggelse af budget

8.      Valg af bestyrelse

9.      Valg af suppleanter

10.  Valg af revisor og revisorsuppleant

11.  Eventuelt

 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner, at det er formålstjenligt. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere afholdes, når et enkelt bestyrelsesmedlem eller fem menige medlemmer kræver det.

 

Stk. 6. Begæring om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen med angivelse af, hvilke forslag der ønskes behandlet.

 

Stk. 7. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en foreløbig dagsorden bilagt det forslag/punkt der ønskes behandlet samt oplysninger om, hvem der har begæret ekstraordinær generalforsamling indkaldt. Indkaldelse skal ske senest én uge efter begæringens fremsættelse og med mindst 14 og højest 30 dages varsel. Såfremt det er afgørende nødvendigt kan indkaldelse undtagelsesvis ske med kortere (dags) varsel.

 

Stk. 8. Andre forslag/punkter der har en nær tilknytning til det oprindelige forslag kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling, såfremt forslaget/punktet fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Sådanne andre forslag/punkter skal udsendes til medlemmerne hurtigst muligt efter modtagelsen og senest tre hverdage før mødet sammen med en endelig dagsorden.

 

Stk. 9. Forslag der ikke er udsendt til medlemmerne senest tre hverdage før mødet kan ikke vedtages uden en ny indkaldelse af generalforsamlingen efter reglerne i stk. 5 – 8 eller på en ordinær generalforsamling. Dette gælder dog ikke forslag til hvis vedtagelse der er indkaldt i medfør af stk. 7 sidste punktum, idet sådanne forslag kan vedtages blot de er udsendt sammen med indkaldelsen.

 

Stk. 10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 1/4 af medlemmerne er tilstede.

 

Stk. 11. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jf. dog stk. 12. Hvert medlem har én stemme. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog højest repræsentere én fuldmagtsgiver, medmindre de medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen beslutter andet.

 

Stk. 12. Til beslutning om ændring af vejlaugets vedtægter eller nedlæggelse af vejlauget kræves, at 2/3 af vejlaugets medlemmer stemmer for. Stemmer ikke 2/3 af medlemmerne for, men stemmer dog 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer for et forslag om vedtægtsændring/nedlæggelse, skal bestyrelsen inden 7 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med et varsel på mindst 14 og højest 30 dage. Indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden bilagt det forslag, der skal behandles. Stemmer 2/3 af de repræsenterede medlemmer på dette møde for forslaget om vedtægtsændring/nedlæggelse er forslaget vedtaget.

 

Stk. 13. Ved forslag om nedlæggelse skal dagsordnen indeholde et punkt om valg af bestyrelse for vejfond, jf. § 13, stk. 2.

 

Stk. 14. Der udarbejdes beslutningsreferat af generalforsamlingen som skal godkendes af dirigenten og udsendes til medlemmerne snarest muligt og senest 30 dage efter mødet.

 

§ 8. Bestyrelse

     

Stk. 1. Vejlauget ledes i det daglige af en bestyrelse på 3-5 medlemmer bestående af en formand, en næstformand, en kasserer samt op til to menige medlemmer. Der kan vælges op til tre suppleanter til bestyrelsen.

 

Stk. 2. Bestyrelsen og suppleanter vælges af generalforsamlingen. Valgbar er medlemmer, medlemmers ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn over 18 år, idet der dog kun kan vælges én person fra et medlems husstand. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for to år ad gangen, sådan at halvdelen af bestyrelsen vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer, medmindre generalforsamlingen træffer beslutning om direkte valg til disse poster.

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan kun forpligte vejlauget, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer har tiltrådt forpligtelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller i dennes fravær næstformanden. Ved anvendelse af foreningens midler gælder dog § 9, stk. 2.

 

Stk. 5. Det er bl.a. bestyrelsens opgave at;

 

1.      Repræsentere vejlaugets medlemmer over for offentlige myndigheder, entreprenører m.fl.

2.      Indkalde til generalforsamling.

3.      Forestå syn af vejen forud for hver ordinær generalforsamling og på baggrund heraf eventuelt fremlægge en plan for særskilte aktiviteter, der foreslås iværksat. Forslaget skal ledsages af et særskilt budget for de foreslåede arbejder, der er baseret på mindst 2 indhentede tilbud på arbejdernes udførsel.

4.      Sørge for løbende vedligeholdelse af vejen m.v. inden for det vedtagne budget.

5.      Sørge for at referater tilgår medlemmerne hurtigst muligt efter hvert møde.

6.      Sørge for løbende at viderebringe informationer, der har interesse for vejlauget, til medlemmerne.

7.      Informere nye tilflyttere om vejlauget.

8.      Andre opgaver af fælles interesse for medlemmerne, f.eks. afholdelse af sociale arrangementer.

 

Stk. 5. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol, hvor det anføres, hvem der har deltaget i mødet, og hvor alle beslutninger og væsentlige synspunkter anføres. Ethvert bestyrelsesmedlem er berettige til at få sine synspunkter ført til protokol.

 

Stk. 6. Bestyrelsen kan beslutte at tegne en ansvars - og underslæbsforsikring.

 

      § 9. Kapitalforhold

 

Stk. 1. Vejlaugets midler skal indsættes på konto i pengeinstitut i vejlaugets navn. Dog kan vejlauget have en kontant kassebeholdning på op til 2.000 kr. Den kontante kassebeholdning skal opbevares forsvarligt af kassereren.

 

Stk. 2. Kassereren kan i forening med et øvrigt bestyrelsesmedlem disponere over vejlaugets midler til betaling af vejlaugets udgifter.

 

 

      § 10. Bogføring og regnskab

 

Stk. 1. Vejlaugets indtægter og udgifter skal bogføres løbende.

 

Stk. 2. Der oprettes dels en fælleskonto, hvor indbetalinger og udbetalinger af beløb til almindelig løbende vedligeholdelse, snerydning, træplantning og –beskæring, samt andre mindre eller løbende udgifter, bogføres. Endvidere oprettes der særskilte konti, hvor indbetalinger og udbetalinger af beløb til særskilte formål, f.eks. opsparing til nyt slidlag, bogføres. Der føres særskilte konti for hver særskilt aktivitet og for hver parcel.

      

Stk. 3. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

 

Stk. 4. Generalforsamlingen kan beslutter, at regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

 

§ 11. Kontingent, indskud m.v.

 

Stk. 1. Kontingentet består af et ordinært kontingent til løbende vedligeholdelse m.v. og fastsættes ud fra et på den ordinære generalforsamling vedtaget budget for det kommende år.

 

Stk. 2. Kontingentet kan endvidere bestå af et ekstraordinært kontingent til dækning af andre udgifter, der vedtages i henhold til en af bestyrelsen udarbejdet aktivitetsplan og budget for særskilte aktiviteter.

 

Stk. 3. Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen og opkræves i november måned i fastsættelsesåret.

 

Stk. 4. Kontingentet beregnes efter fordelingstal og oprundes til det nærmeste med 100 delelige tal.

 

Stk. 5. Fordelingstallet for en ejendom beregnes som forholdet mellem ejendommens bidragstal, jf. nærmere stk. 7, og det samlede bidragstal for alle ejendomme, der er medlemmer af vejlauget ved begyndelsen af regnskabsåret.

 

Stk. 6. Nye medlemmer i løbet af året betaler et forholdsmæssigt kontingent til fælleskontoen beregnet ud fra fordelingstallet for ejendommen og antallet af måneder der resterer af regnskabsåret. Herudover indbetaler nye medlemmer et indskud til eventuelle særskilte konti svarende til det beløb, der skulle have været indbetalt på kontoen for den pågældende ejendom fra dens vedtagelse frem til indmeldelsestidspunktet. Eventuelle indbetalinger der er indbetalt af den forrige ejer af ejendommen og som fortsat henstår på kontoen fratrækkes indskuddet.

 

Stk. 7. Bidragstallet vedtages bindende for alle ejendomme, der kan opnå medlemskab af vejlauget ved foreningens stiftelse og kan kun ændres ved simpel stemmeflerhed, jf. § 7, stk. 11, hvis der efterfølgende sker ændringer i de faktiske forhold og alene for de ejendomme, hvor der er sket ændringer i de faktiske forhold. I øvrigt kan bidragstallene ændres, hvis dette besluttes med vedtægtsændringsmajoritet, jf. § 7, stk. 12.

 

Stk. 8. Inden ejere af ejendomme der er omfatte af § 4, stk. 2 kan opnå medlemskab, skal der fastsættes et bidragstal for ejendommen. Når bidragstal er fastsat finder stk. 7 anvendelse.

 

§12. Medlemspligter, ansvar, hæftelse m.v.

 

Stk.1. Medlemmerne hæfter ikke for de forpligtelser vejlauget påtager sig over for tredjemand, jf. dog stk. 2 samt § 13, stk. 3.

 

Stk. 2. Ved udmeldelse hæfter medlemmet for sin andel af de særskilte aktiviteter, der er iværksat inden køber overtager ejendommen. Vejlauget kan accepterer, at hæftelsen overgår til køber af ejendommen, forudsat den nye ejer indtræder som medlem af vejlauget samtidig med overtagelsen af ejendommen.

 

Stk. 3. Såfremt vejen, fortovet eller en anden indretning opbrydes eller på anden måde beskadiges i forbindelse med arbejder eller andre forhold som er vejlauget uvedkommende, har det medlem i hvis interesse arbejdet m.v. er udført pligt til for egen regning snarest at foranledige skaden istandsat på behørig vis. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte en frist for istandsættelsen og kan efter påbud med frist på 8 dage lade istandsættelsen udfører for medlemmets regning, hvis påbuddet ikke overholdes.

 

Stk. 4. Såfremt generalforsamlingen har truffet beslutning om retningslinier for henstilling af affald m.v. på vej og fortov kan bestyrelsen udstede påbud med frist på 8 dage om retningsliniernes overholdelse og kan lade affald m.v. fjerne for medlemmets regning, hvis påbuddet ikke overholdes.

 

Stk. 5. Medlemmerne er forpligtede til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele vejlauget om skader på egen del af vej eller fortorv som kan være til fare for trafikanter og andre brugere af arealet. Vejlauget er forpligtet til snarest muligt at udbedre sådanne skader sådan at arealet er i forsvarlig stand. Vejlauget hæfter alene for evt. erstatningsansvar et medlem måtte pådrage sig over for tredjemand som følge af manglende vedligeholdelse m.v. fra det tidspunkt, hvor vejlauget er underrette om skaden og har haft lejlighed til at få skaden udbedret. Vejlaugets hæftelse bortfalder i det omfang ansvaret er dækket af medlemmets husejeransvarsforsikring.

 

Stk. 6. Medlemmerne er forpligtet til at søge en kendt skadevolder holdt ansvarlig for skader på sin del af vejen m.v. og kan tilpligtes at afholde omkostningerne ved udbedring af en skade, hvis denne ikke dækkes af skadevolder som følge af, at medlemmet forsømmer at holde skadevolder ansvarlig.

 

Stk. 7. Vejlauget kan beslutte at indtræde i alle et medlems rettigheder over for en skadevolder, såfremt vejlauget påtager sig at afholde udgiften ved udbedring af en skade. I så fald afholder vejlauget alle omkostninger ved kravets inddrivelse, medmindre et krav ikke kan gennemføres på grund af medlemmets forhold.

 

Stk. 8. Såfremt en skade kunne være dækket af en almindelig husforsikring med sædvanlige tilvalgsdækninger (stikledningsdækning m.m.) er vejlauget berettiget til at kræve udbedringsomkostningerne dækket af medlemmet eller pålægge medlemmet selv at udbedre skaden.

 

Stk. 9. Medlemmerne har i øvrigt pligt til at efterkomme og acceptere vejlaugets vedtægter og alle beslutninger truffet af bestyrelsen og generalforsamlingen i medfør heraf.

 

§ 13. Opløsning af vejlauget

 

Stk. 1 Ved opløsning af vejlauget udbetales evt. midler på særskilte konti til de berettigede (nu tidligere) medlemmer, mens foreningens formue på fælleskontoen, efter fradrag af omkostninger ved opløsningen, overføres til en selvejende vejfond, der har som formål at administrerer indtægter og afholde de særlige udgifter der måtte være forbundet med fremtidig vedligeholdelse m.v. af fælles investeringer foretaget af vejlauget f.eks. trafikchikaner, stillevejsprojekter eller lignende.

 

Stk. 2 Samtidig med vejlaugets opløsning vælger de berørte grundejere en bestyrelse for vejfonden på minimum 3 personer. Alene berørte grundejere har valgret og er valgbarer. De på opløsningstidspunktet gældende vedtægter for vejlauget finder anvendelse for vejfonden med de fornødne tilpasninger, herunder reglerne i lov om fonde og visse foreninger. Såfremt dagsordenen for den generalforsamling, hvor vejlauget opløses ikke indeholder et punkt om valg af bestyrelse for den fremtidige vejfond kan foreningen ikke opløses.

 

Stk. 3 Ved vejlaugets opløsning overgår vejlaugets hæftelse over for de berørte grundejer for den fremtidig vedligeholdelse af fælles investeringer, jf. stk. 1, på alle der har været medlemmer af vejlauget pr. 20. oktober 2003 eller senere, så længe de pågældende er ejere af en i forhold til vejlauget medlemsberettiget ejendom. Dog hæfter de (nu tidligere) medlemmer ikke for udgifter til løbende vedligeholdelse, renholdelse m.v.  der ligger inden for den almindelige vedligeholdelse af vejen. De enkelte (nu tidligere) medlemmer hæfter subsidiært i forhold til vejfonden og pro rata efter fordelingstal.

 

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 26. november 2007.

 

 

 

 

Bilag: Bidragstal for medlemsberettigede ejendomme

 

Læs også om...

Håbets Allé 23c,3.th. Fodboldspilleren Ole Madsen...

Indtil sin død i marts 2006 boede den berømte fodboldspiller Ole Madsen på Håbets Allé 23C,3.th. Ole Eduard Fischer Madsen – kendt som Ole Madsen – (21. december 1934 - 25. marts 2006) var e [ ... ]

Læs mere...
Håbets Allé 3. Brønshøjs første posthus

Brønshøjs første posthus blev oprettet den 1. juni 1908 i lejede lokaler i den nyopførte ejendom i Håbets Allé nr. 3.
Før den tid havde der været et brevsamlingssted hos købmanden på hjørnet [ ... ]

Læs mere...
Håbets Allé 12, 32, 55 og 57 - Erhverv på Håbets A...

En blandet landhandel Af Søren Peder Sørensen

Håbets Allé var fra de første år en blandet landhandel af villaer, erhvervsvirksomheder og forretninger. Stort set ethvert håndværk var repræsen [ ... ]

Læs mere...
Håbets Alle 51. Studenterhybel for Simon Spies

Trods sin korte og så godt som anonyme tid på Håbets Allé efterlod Simon Spies sig et varigt minde. Dengang var han blot omkring de 17 år, netop flyttet fra hjemmet i Helsingør. Og med kun få p [ ... ]

Læs mere...
Andre artikler